جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 151 و 152 - 29/4/1377

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
نظر به اینکه عمده تخلفات انتظامی اعلامی علیه رئیس دادگاه حقوقی 2، صدور دستور موقت قبل از اخذ اجازه مخصوص دراین باره ، و نیز رسیدگی به شکایت از واحدهای دولتی و کمیسیونهای شهرداری که درصلاحیت دیوان عدالت اداری بوده . و این تخلفات بموجب دادنامه های 184 و 183 - 16/9/1373 و 180 و 177 - 28/8/1375 شعبات اول و دوم دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رسیدگی واقع شده است .
لذا موردی جهت رسیدگی مجدد علیه او، هم چنین رسیدگی به تخلفات رئیس دادگاه حقوقی یک که رای صادره از دادگاه حقوقی 2 را مورد تایید قرارداده بلحاظ بازنشسته شدنش ، وجود ندارد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
152
تاریخ تصویب :
1377/04/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :