جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 63 - 5/4/1365

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون برای مهر و موم ترکه ، دادگاه قبلا" وقت تعیین نموده ، اقدام مسئول دادگاه برای تعیین عضو مجری قرار در وقت دیگر، بدون اخطار به طرف دعوی ، برخلاف قانون امورحسبی بوده ، واجمالا"عدم دقت و مسامحه قاضی مزبور را می رساند.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
63
تاریخ تصویب :
1365/04/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :