جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


تاریخ 2/11/72 شماره دادنامه 187 کلاسه پرونده 72/175

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 157 قانون کارمصوب آبان ماه 1369رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرماوکارگریاکارآموزناشی ازاجرای قانون کاروسایرمقررات مربوط به کاروصدوررای مقتضی نسبت به آن درصلاحیت هیئت تشخیص وهیئت حل اختلاف کارگروکارفرماقراردارد. نظربه اینکه مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص وصدوررای قطعی ولازم الاجراءدراجرای قانون مزبور علی القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم ومرتبط ازجمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی باقانون کاراست که به مراجع رسیدگی وصادر کننده رای اختصاص دارد،بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71وزارت کار واموراجتماعی مبنی برعدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب وروددرقلمروصلاحیت واختیارات مراجع مزبوروتشخیص واظهارنظر ورای آنهامی باشدخارج ازحدوداختیارات وزارت کاردرتصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده می شود و به استنادقسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری "اسماعیل فردوسی پور"

* سابقه *
شماره ه/72/175 12/2/1373
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای بهروزخانشقانی .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71 وزیرکارواموراجتماعی .

مقدمه :شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اندوزرات کاروامور اجتماعی باصدوربخشنامه 53655-24/3/71کارکنان دانشگاه آزاداسلامی را که تاقبل ازاین تاریخ تحت حکومت قانون کارمصوب سال 69قرارداشتند از شمول قانون مزبورخارج ساخته است .بااینکه بموجب ماده 188 قانون کاردر تمام موسساتی که قانون استخدام خاصی حاکمیت نداردحکومت قانون کارمحرز ومسلم است ،متاسفانه دردانشگاه آزاداسلامی این حاکمیت لغوگردیده استنادوزارت کارواموراجتماعی به فرمان حضرت امام (ره )راحتی اگر بپذیریم که این فرمان کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی راتمام زمانهاشامل می شودبازبه این معنی نیست که مصوبات هیئت محترم امنای دانشگاه آنهم درامری بااین اهمیت مشمول این فرمان گردد.متاسفانه صدور این بخشنامه پیامدهای ناگواری رابرای قشرزحمتکش کارکنان دانشگاه دربر داشته ودرپاره ای ازموارد اخراجهای غیرقانونی صورت گرفته ومرجعی نیز برای رسیدگی وجودندارد. باتوجه به مراتب درخوست لغوبخشنامه مزبوررا دارد.معاون مدیرکل حقوقی وامورمجلس وزارت کارواموراجتماعی درپاسخ به شکایت مذکورطی دادنامه شماره 56857-7/4/72مبادرت به ارسال نامه شماره 194/ن -31/3/72اداره کل نظارت وتنظیم روابط کاررانموده است در نامه اخیرآمده است
1- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی "ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نمایند"بنابه فرمان مورخ 6 اسفندماه 1363حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه لازم الاجراء بوده ودارای اعتبارقانونی می باشند"...بایدترتیب اثرداده شود."
2- بندح ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاداسلامی که درجلسات 103-127 128و131شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب شورای عالی مزبوررسیده است تصویب مقررات استخدامی اعضاءهیئت علمی وکارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق ودستمزدومزایاراازجمله وظایف واختیارات هیئت امناء دانشگاه آزاداسلامی اعلام نموده است .
3- مستند به بندهای 5 و6صورت جلسه مورخ 25/1/71هیئت امناء دانشگاه آزاداسلامی آئین نامه استخدام هیئت علمی وتعرفه حقوق ومزایاو مقررات استخدامی وتعرفه حقوق ودستمزدکارکنان اداری درتاریخ 25/1/71 به تصویب هیئت امناءدانشگاه یادشده رسیده است .
4- بنابه مراتب فوق الاشعارآئین نامه هاومقررات استخدامی یادشده درحکم قوانین ومقررات خاص استخدامی بوده ولذامستندبه ماده 188قانون کارجمهوری اسلامی ایران ازتاریخ 25/1/71کلیه اعضاءهیئت علمی ونیزکلیه کارکنان اداری دانشگاه آزاداسلامی ازشمول مقررات قانون کارخارج خواهند بود.بخشنامه موردنظرنیزبرهمین اساس ومستندبه اصل 138قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازناحیه مقام محترم وزارت اصداریافته است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره 14385 تاریخ 5/5/1373
4
---------------------------------------------
شماره : 53655 - 24/3/1371

بخشنامه
اداره کل کار و امور اجتماعی
نظر به این که بند ح ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در جلسات 103 - 127-128-131 شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و با عنایت به فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی رضوان ا... تعالی علیه در حکم قانون و دارای اعتبار قانونی است, تصویب مقررات استخدامی اعضاء هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای آنان را از جمله وظایف و اختیارات هیات امناء دانشگاه اعلام نموده است, و نظربه این که مستند به بندهای 5 و6 صورت جلسه مورخ 25/1/1371 هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی آئین نامه استخدام هیات علمی و تعرفه حقوق و مزایا و مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد کارکنان اداری در تاریخ 25/1/1371 به تصویب هیات امنای دانشگاه یاد شده رسیده است. آئین نامه ها و مقررات استخدامی یاد شده در حکم قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و لذا مستند به ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 25/1/1371 کلیه اعضای علمی و نیز کلیه کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود.
وزیر کار و امور اجتماعی حسین کمالی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
187
تاریخ تصویب :
1372/11/02
تاریخ ابلاغ :
1373/05/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :