جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 26/10/69 شماره دادنامه : 772/11 مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای غفور … ردیس شرکت نفت شهرستان … به اتهام فحاشی و حرفهای رکیک به آقای قنبر … تحت تعقیب کیفری واقع که دادسرای عمومی خلخال با انجام تحقیقاتی مستنداً به ماده 8 و تبصره یک لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به ماده 2 قانون کیفر کارکنان دولت قرار عدم صلاحیت این دادسرا را به اعتبار صلاحیت دادسرای مرکزی استان (تبریز ) صادر نموده است . دادسرای عمومی تبریز از نظر اینکه فحاشی از جمله جرائمی نبوده که در صلاحیت رسیدگی دادسرای دیوان کیفر باشد با نفی صلاحیت خود دادسرای عمومی خلخال را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را اعاده نموده است با تایید قرار عدم صلاحیت سابق الصدور و اینکه ماده 2 از قانون دیوان کیفری کارکنان دولت ناظر به کلیه جرائم رؤسای ادارات شهرستان است به بعض آن به استناد تبصره یک از ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی دادسرای مرکز استان در این مورد صالح به رسیدگی است مستنداً به ماده 117 ( تبصره 2 ) قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور ناظر به ماده 52 قانون آئین دادرسی حقوقی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است .
رأی
قطع نظر از صحت و سقم اتهام چون فحاشی انتسابی به سبب شغل ووظیفه و در آن ارتباط بوده با توجه به تبصره یک ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به ماده 2 قانون دیوان کیفر در صلاحیت رسیدگی دادگاه مرکز استان بوده لذا با تایید نظر دادسرای عمومی خلخال پرونده به دادسرای عمومی تبریز ارسال می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
772
تاریخ تصویب :
1369/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :