جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 29/4/70 شماره دادنامه : 198 مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده بانو طاهره … 29 ساله به اتهام اهانت به مامور دولت تحت تعقیب دادسرای عمومی اصفهان قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده مستنداً به ماده 84 قانون تعزیرات با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال شعبه 23 دادگاه کیفری 2 به شرح دادنامه شماره 1974 - 21/12/69 مستنداً تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و شعبه 26 دادگاه کیفری یک نیز به شرح دادنامه شماره 1556 - 25/12/69 دادگاه کیفری 2 را صالح تشخیص داده و با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .
رأی شعبه دیوان
با قبول استدلال قانونی و حکم دادگاه کیفری یک در مورد اینکه جزای نقدی عنوان شده در تبصره 17 در این مورد تابع حبس مورد نظر عنوان اتهام در قانون می باشد و مناط در تشخیص صلاحیت حبس است رای وحدت رویه شماره 555 - 10/20/70 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید نظریه فوق است فلذا با تائید نظر دادگاه کیفری یک و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری اصفهان حل اختلاف می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
198
تاریخ تصویب :
1370/04/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :