جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 13/4/74 شماره دادنامه : 356 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
رأی
در این پرونده آقایان مجتبی … و جواد … متهمند به تصرف عدوانی زمین زراعی و جلوگیری از کشت زمین شاکی آقای حسن … که دادگاه عمومی ورامین شعبه دوم با توجه به اینکه محل وقوع بزه در روستای جینو و در حوزه قضائی دادگاه عمومی پاکدشت می باشد به اعتبار رسیدگی دادگاه عمومی پاکدشت مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است . دادگاه عمومی پاکدشت به استدلال اینکه پرونده امر قبل از تشکیل و افتتاح دادگاه حقوقی 2 مستقل پاکدشت ثبت و تحت رسیدگی قرار گرفته و با عنایت به رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 30/3/52 هیات عمومی دیوان عالی کشور که حاکی است انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نیست قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار دادگاه عمومی ورامین صادر می نماید . و پرونده جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است . نظر به اینکه رای شماره 28/59 مورخ 16/2/59 هیات عمومی دیوان عالی کشور که تاریخ تقدیم دادخواست را مناط صلاحیت اعلام داشته است و در پرونده امر قبل از تشکیل و تأسیس دادگاه حقوقی 2 مستقل پاکدشت موضوع جرم به دادگاه ورامین ( دادسرا ) اعلام شده طبق رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 30/3/52 دیوان عالی کشور نیز انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائی دادگاهی که در حال رسیدگی است . موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نیست و با توجه به قسمت آخر ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی که حاکی است تاریخ تقدیم دادخواست مناط صلاحیت است … بنا به مراتب دادگاه به اعتبار رسیدگی و صلاحیت دادگاه عمومی ورامین حل اختلاف می نماید . رای صادره قطعی است .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
356
تاریخ تصویب :
1374/04/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :