جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 29/2/1375 شماره دادنامه : 252 مرجع رسیدگی : شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
ابتدائاً از طرف مامورین پاسگاه انتظامی ایاطه پشت به نامهای 1 - غلامرضا سرباز وظیفه 2 - غلامعلی … و غیره لایحه گزارشی تقدیم دادگاه می نماید و شرح می دهد که در حال بازرسی مشاهده که یک جعبه سیب درختی در داخل ماشین مشاهده می کنند که به جای استفاده از پوشال از اوراق قرآن استفاده نموده که این عمل موجب اهانت به مقدسات دینی گردیده است از راننده ماشین آقای سعید … تحقیقات انجام می گیرد پرونده به دادگاه محاکم عمومی دادگستری اردکان ارسال می شود و در ضمن بازجوئی ارسال می دارد که این جعبه را در ارومیه به عنوان سربازی به من داده اند دیگر اینکه وقت بارگیری در حدود چهل ماشین آماده بارگیری برای استانهای کشور بوده و متصدی سردخانه آقای مختار … بوده که دستور بارگیری را صادر نموده و من اطلاع از نوع بار ندارم حتی این جعبه را من باز نکرده ام مامورین باز کرده اند من قصد اهانت به مقدسات دینی را ندارم من مسلمان هستم لذا تقاضای حکم برائت خود را دارم دادگاه با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام نموده به شرح دادنامه شماره 29/11/73 مبنی بر برائت مسعود …. جهت عدم علم ایشان از محتویات پرونده حکم صادر می نماید اما نسبت به اتهام آقای مختار … متصدی سردخانه ارومیه دایر به استفاده از اوراق قرآن به جای پوشال قطع نظر صحت و سقم موضوع قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه ارومیه اعلام می دارد پس از وصول پرونده به دادگاه ارومیه دادگاه مذکور با تشکیل جلسه و بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام به شرح آتی تصمیم گیری می نماید و شرح می دهد که اولاً متهم ذکور با نام مختار … در محل کار شناخته نشده است ثانیاً کشف جرم از آقای مسعود … در حین حمل کالا از مشهد به مرودشت شیراز بوده است که در حوزه قضائی شهرستان اردکان بوده است که دستگیر شده است که باید آن دادگاه پرونده را رسیدگی نماید چنانچه دادگاه محترم به نظریه خود باقی باشد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد دادگاه مذکور با توجه به محتویات پرونده و دفاع از خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید که پرونده به شعبه 33 ارجاع می شود.
رأی
با توجه به محتویات پرونده و بارنامه شماره 491255 سری ج 72 که ضمیمه پرونده است و حکایت وقوع جرم در حوزه قضائی شهرستان ارومیه می نماید لذا طبق ماده 199 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به پرونده در صلاحیت ارومیه می باشد لذا پرونده با نقض قرار دادگاه ارومیه جهت رسیدگی ماهوی و صدور حکم مقتضی به آن دادگاه ارجاع و بدین وسیله حل اختلاف می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
252
تاریخ تصویب :
1375/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :