جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 30/7/69 شماره دادنامه : 532/11 مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
طبق مندرجات اوراق پرونده آقای عزیز اله علیه همسرش صدیقه به عنوان زنا طرح شکایت نموده و جانشین دادستان فریدون به این استدلال که اتهام وارده به زوجه ثابت نشده و زوجه درخواست اجرای مقررات مربوطه به لعان را کرده است پرونده را جهت اقدام مقتضی به دادگاه کیفری یک ارسال داشته . شعبه 13 دادگاه کیفری یک اصفهان رسیدگی به موضوع را داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و به این لحاظ قرار عدم صلاحیت صادر نموده شعبه 20 دادگاه مدنی خاص اصفهان دادگاه کیفری یک را صالح تشخیص داده و با صدور قرار عدم صلاحیت مبادرت نموده و با حدوث اختلاف بین محاکم مرقوم پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 11 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است .
بسمه تعالی
نظر به اینکه انجام لعان در مورد پرونده برای سقوط حد قذف است نه نفی ولد و قذف از جمله جرائم است که دادگاه کیفری باید به آن رسیدگی نماید لذا با تایید نظر شعبه 20 دادگاه مدنی خاص اصفهان حل اختلاف می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
532
تاریخ تصویب :
1369/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :