جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 17/1/70 شماره دادنامه : 2/12 مرجع رسیدگی : شعبه 12 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
حسب محتویات آقای عبدالله … سعید و لیدا … به اتهام زنا از طرف دادسرای عمومی شیراز تحت تعقیب قرار گرفته اند دادسرای مذکور پس از تحقیقات از نامبردگان به شرح زیر اظهار نظر نموده است « در مورد اتهام عبدالزهرا و بانو لیدا … به زنا به لحاظ محل وقوع بزه که شهرستان سنندج است به صلاحیت دادسرای عمومی سنندج اظهار نظر می شود » قرار صادره مورد موافقت آقای دادستان عمومی شیراز واقع و پرونده به دادسرای عمومی سنندج ارسال می شود پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی سنندج آقای بازپرس شعبه اول چنین اظهار می نمایند . « در پرونده حاضر 1 - خانم لیدا … 2 - آقای عبدالزهرا … متهمند به ارتکاب زنا که برابر محتویات پرونده فعلاً دارای دو فرزند می باشند برابر محتویات پرونده متهم به داشتن رابطه نامشروع برابر محتویات پرونده مشارالیهم در شهرهای مختلف علی الخصوص در شیراز مدتها با هم بوده اند و حرف اینکه در خیابان سیروس در نزد عاقدی صیغه ( متعه ) خوانده یا خیر رافع مسئولیت آنان که در حال حاضر دارای دو فرزند می باشند علیهذا چون در شهرهای مختلف شیراز که قریب دو سال در آنجا مانده اند عقیده بر آن است که جرم در شهرستان شیراز واقع گردیده علیهذا عقیده به عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی شیراز دارم » با اعاده پرونده به شیراز و نهایتاً با حدوث و تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است .
رأی شعبه 12 دیوان
با توجه به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضائی راجع به صلاحیت رسیدگی فیمابین دادسرای عمومی شیراز و سنندج با عنایت به اظهارات بانو لیلی … با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی شیراز و تائید نظریه دادسرای عمومی سنندج حل اختلاف می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
12
تاریخ تصویب :
1370/01/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :