×

تصویبنامه در خصوص اعطای نشان دولتی ( درجه یک شجاعت )

تصویبنامه در خصوص اعطای نشان دولتی ( درجه یک شجاعت )

تصویبنامه-در-خصوص-اعطای-نشان-دولتی-(-درجه-یک-شجاعت-)

وکیل


شماره 50186/ت 27848ه 16/10/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/10/1381 به استنادماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1365 - تصویب نمود:
نشان دولتی (درجه یک شجاعت ) به آقای حسین رضازاده اعطاءشود.
معاون اول رئیس جمهور محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16865

تاریخ تصویب : 1381/10/08

تاریخ ابلاغ : 1381/10/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.