جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


مصوب هشتاد وچهارمین جلسه مورخ 18/6/65 شورا یعالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
الف ـ ضوابط گزینش
1ـ اعتقاد به اسلام
2ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
3ـ التزام به ولایت فقیه و قانون اساسی
4ـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر
5ـ نداشتن فساد اخلاقی
6ـ نداشتن سوابق محکومیت سیاسی و جزائی
7ـ عدم عضویت و وابستگی تشکیلاتی به احزاب و سازمانهای سیاسی.
8ـ عدم گرایش و وابستگی ( چه در گذشته و چه در حال ) به احزاب و سازمانها و گروههائی که قانونا فعالیت انها ممنوع اعلام شده است
9ـ پایبندی به احکام اسلام
10ـ عدم وابستگی خویشاوندان درجه یک (شامل والدین ، برادر و خواهر ، همسر ) به گروههای مذکور در بند 8
11ـ داوطلبانی که واجد شرایط ذیل باشند از حق اولویت برخوردار خواهند بود:
ـ حضور در جبهه های جنگ و شرکت در عملیات نظامی
ـ سابقه کار در نهادهای انقلابی
ـ سابقه مبارزاتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
ـ داشتن مسؤلیتهای حساس در جمهوری اسلامی
ـ فرزندان شهداء
ب ـ شیوه گزینش
1ـ استعلام از وزارتخانه های اطلاعات و آموزش و پرورش و دادستانی انقلاب اسلامی درباره سوابق سیاسی و اخلاقی داوطلبان
2ـ تحقیق الز محل کار و محل تحصیل و از معرفان موثق داوطلبان.
3ـ مصاحبه حضوری
تذکر : درمورد بند 6 از قسمت الف ( نداشتن سوابق محکومیت سیاسی و جزائی ) از مشاوران حقوقی نظرخواهی شود.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/06/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :