جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


مصوب هشتادو ششمین جلسه مورخ 1/7/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ وزارت آموزش و پرورش)
به منظور تدوین کتابهای تعلیمات دینی مدارس ، به طور اصولی با تاسیس شورایی به نام شورا ی تدوین کتب دینی مدارس مرکب از اعضای زیر موافقت گردید :
1ـ سه نفر از بین روحانیون
2ـ معاونت پژوهشی و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
3ـ مدیر کل دفتر تحقیقات و برنامه ریزی و تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش
4ـ دونفر از کارشناسان گروه دینی دفتر تحقیات و برنامه ریزی و تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش
5ـ دونفر از کارشناسان و صاحب نظران در امر تالیف کتب دینی دانشگاه به معرفی سازمان سمت

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/07/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :