جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


مصوب هشتادوهفتمین جلسه مورخ 8/7/65 شورا ی عالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و اموزش عالی )
ماده 1ـ به منظور تسریع در امر گزینش داوطلبان ادامه تحصیل ( کارشناسی ارشد ، بورس ، اعزام و کارشناسی ناپیوسته )در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هسته تحقیق و نظر دهی اولیه تحت نظر هیات مرکزی گزینش دانشجو تشکیل می شود
ماده 2ـ ترکیب هسته به شرح زیر است :
1ـ یکی از اعضای هیات رئیسه دانشگاه.
2ـ یکی از اعضای هیات علمی
3ـ یکی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
تبصره : اعضای هسته توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد می شوند و پس از تایید هیات مرکزی گزینش دانشجو انتخاب و با حکم دبیر هیات منصوب می شوند
ماده 3ـ ئظایف هسته به شرح زیر است :
1ـ تکمیل پرونده داوطلبان ادامه تحصیل مذکور در ماده 1 فارغ التحصیل دانشگاه محل هسته می باشند با تحقیق از منابع موثق موجود درآن دانشگاه .
2ـ اظهارنظر اولیه نسبت به گزینش داوطلبان در دوره مربوط مطابق ضوابط گزینش همان دوره
3ـ ارسال پرونده داوطلبان به ضمیمه اظها رنظر خود به هیات مرکزی گزینش دانشجو جهت صدور رای نهائی

4ـ رعایت موارد و دستورالعملهای ابلاغ شده از طرف هیات مرکزی گزینش دانشجو
ماده 4ـ ائین نامه اجرائی هسته های توسط هیات مرکزی گزینش دانشجو تهیه و تصویب می شود
ماده 5ـ بودجه و امکانات مورد نیاز هسته توسط رئیس دانشگاه در اختیار هسته قرار می گیرد .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :