جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


مصوب هشتادو هشتمین جلسه موخ 15/7/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی )
تبصره زیر به ذیل بند د آئین نامه تشکیل شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه می شود.
تبصره (الحاقی )ـ در مواردی که این شورا فقط به بررسی مقدماتی پرداخته و نظر او بعدا به شورایعالی جهت تصمیم گیری ابلاغ می شود حصول اکثریت آراء اعضاء ( بجای دو سوم آراء ) کافی است .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :