جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


مصوب نودمین جلسه مورخ 29/7/1365 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزرات فرهنگ و آموزش عالی ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی )
کلیه کسانی که تحصیلانشان را به اتمام رسانیده و از نظر مقررات آموزشی واجد دریافت مدرک تحصیلی می باشند ولی به دلایل سیاسی از اعطای مدرک به آنان خودداری شده است فارغالتحصیلان محسوب شده ومانند سایرین مدارک سایرین مدارک تحصیلی به آنان اعطاء خواهد شد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :