جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


مصوب نودوپنجمین جلسه مورخ 4/9/65 شورایعالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
به انتهای متن مصوبه شماره 3838/دش مورخ 8/9/65 اضافه می شود:
و فقط در پرونده ، تحصیلی دانشجو منعکس می شود و چنانچه تخلف مربوط به مراجع قضائی بوده باشد ، موضوع به آن مراجع نیز گزارش و احاله شود.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/09/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :