جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.مصوب نودوششمین جلسه مورخ 11/9/65 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : جهاد دانشگاهی)
ماده 4 و ماده 6 اساسنامه جهاد دانشگاهی ( مصوبه شماره 3216/دش مورخ 29/7/65) بشرح زیر اصلاح و به عنوان ماده 4 اساسنامه منظور و شماره سایر مواد اساسنامه اصلاح میگردد.
ماده 4 (اصلاحی ) شورای مرکزی جهاددانشگاهی دارای رئیسی خواهد بود که از بین دو نفر نمایندگان شورایعالی انقلاب فرهنگی در شورای مرکزی جهاددانشگاهی توسط شورای مرکزی جهاد انتخاب و با تایید شورایعالی انقلاب فرهنگی و به موجب حکم رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی منصوب می گردد.
ضمنا با اصلاح فوق مصوبه شماره 2900/دش مورخ 12/7/65 موضوع تصویب و نحوه تعیین رئیس جهاد دانشگاهی لغو می شود.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :