جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


مصوب نودو ششمین جلسه مورخ 11/9/65 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده وزارت بهداشت ، در مان و آموزش پزشکی)
بنا به موافقت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طول مدت خدمت انترنهای رشته پزشکی در جبهه های جنگ تحمیلی از یک ماه به یک ماه و نیم افزایش می یابد ضمنا مقرر می گردد سایر مراتب مندرج در نامه شماره 5926 مورخ 9/9/65 وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی در جلسه شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور آقای دکتر مرندی مطرح و در مورد آن تصمیم گیری نهائی به عمل آید.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :