×

افزایش مدت خدمت انترنهای رشته پزشکی در جبهه های جنگ تحمیلی

افزایش مدت خدمت انترنهای رشته پزشکی در جبهه های جنگ تحمیلی

افزایش-مدت-خدمت-انترنهای-رشته-پزشکی-در-جبهه-های-جنگ-تحمیلی

وکیل


مصوب نودو ششمین جلسه مورخ 11/9/65 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده وزارت بهداشت ، در مان و آموزش پزشکی)
بنا به موافقت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طول مدت خدمت انترنهای رشته پزشکی در جبهه های جنگ تحمیلی از یک ماه به یک ماه و نیم افزایش می یابد ضمنا مقرر می گردد سایر مراتب مندرج در نامه شماره 5926 مورخ 9/9/65 وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی در جلسه شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور آقای دکتر مرندی مطرح و در مورد آن تصمیم گیری نهائی به عمل آید.

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1365/09/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.