جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


مصوب نودو ششمین جلسه مورخ 11/9/65 شورا یعالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجارء کننده: وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
گزارش جلسه فرعی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد چگونگی عملکرد سهمیه جدید رزمندگان در آزمون ورودی سال 66 ـ 65 دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بر مبنای مصوبات شماره 2023 /دش مورخ 11/4/65 و 2118/دش مورخ 16/5/65 شورا یعالی انقلاب فرهنگی مطرح و بنا به نظر کمیسیون فرعی موافقت شد حدود 2000 نفر به قبول شدگان سهمیه رزمندگان اضافه گردد بدین ترتیب که 1200 نفر انها در ترم اینده واز ما بقی آنان نیز در دانشگاهها ثبت نام به عمل آمده ولی شرکت آنان در کلاسها در سال آینده باشد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :