جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


مصوب نودوششمین جلسه مورخ 11/9/65 شورای عالی امقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
در رابطه با بند ج مصوبه شماره 3610/دش مورخ 24/8/65 موضوع هیات تشخیص و قبول توبه و تایید برائت دانشجویان تعلیقی کمیته مرکز ی انضباطی دانشجویان به عنوان مرجع تشکیل دهنده هیات مذکور تعیین می گردد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :