جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


مصوب جلسات نودو دو و نودوشش مورخ 13/8/65 و 11/9/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
درمورد پرونده های گزینش عمومی داوطلبان آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هیات مرکزی گزینش دانشجو موظف می گردد که پرونده های افرادی را که یا به علل سیاسی و یا سیاسی ـ اخلاقی در دانشگاه پذیرفته نشده اند پس از 5 سال و پرونده های قبول شدگان را پس از دوسال به وزارت اطلاعات ارسال نماید ولی پرونده های اخلاقی محض را پس از انقضاء مدت دو سال معدوم نماید . این مصوبه جایگزین مصوبه شماره 1756/دش مورخ 18/4/65 بودهو از زمان تصویب اجراء و شامل زمانی که از پرونده ها گذشته است نیز می شود.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :