جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


مصوب نودو هشتمین جلسه مورخ 25/9/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشکی)
وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی خود محل خدمت داوطلبان استخدام در هیات علمی دانشکده های گروه پزشکی آن وزارت را که صلاحیت آنان از نظر شرایط علمی و عمومی به نصویب نهائی هیات مرکزی گزینش استاد رسیده است تعیین می نماید .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/09/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :