جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


مصوب نودو هفدمین جلسه مورخ 25/9/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
گزینش عمومی داوطلبان دوره های دستیاری دانشکده های گروه پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی توسط هیات عالی گزینش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مطابق ضوابط گزینش دستیار مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام میگردد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/09/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :