جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


مصوب نودو هفدمین جلسه مورخ 25/9/65 شورا یعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
تصمیم گیری نسبت به داوطلبانی که به علت اشتباه در کدگزاری و یا نرسیدن به موقع سوابق مربو طبدون داشتن ضوابط گزینش وارد دانشگاه شده اند بر عهده کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان و با هماهنگی با کمیته های انضباطی دانشجویات دانشگاهها محول می گردد . همچنین اتخاذ تصمیم در مورد دانشجویانی که در گزینش عمومی به طور مشرو ط و با قید تعهد پذیرفته شده اند و بعدا تعهد خود را نقص کرده اند بر عهده کمیته مذکور است .
سوابق این افراد توسط هیاتهای گزینش دانشجو در اختیار کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان قرار می گیرد و تصمیم گیری نسبت به افراد مذکور با بررسی سوابق امر و با توجه به وضعیت حال افراد بر اساس ضوابط مربوط به کمیته های انضباطی دانشجویان خواهد بود.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/09/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :