جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


مصوب یکصدمین جلسه مورخ 30/10/65 شورا ی عالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده: وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
ضمن تایید اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، به عنوان یک امتیاز و نه یک حق عمویم مقرر می گردد وزارت فرهنگ و آموزش عالی ائین نامه اجرائی مربو طرا با توجه به نکات زیر اصلاح نماید:
1ـ انتخاب افراد برای استفاده از این امتیاز براساس ملاک های علمی و انقلابی انجام شود.
اعضای هیات علمی فرصت مطالعاتی خود را به تناسب امکانات علمی و تحقیقاتی در داخل و یا خارج از کشور بگذرانند .
3ـ نتیجه مطالعات و تحقیقاتی که در خارج از کشور انجام می شود به داخل آورده شود ودر حین این فرصت تماس و ارتباط با افراد ادامه یابد و از وجود آنان برای انجام خدمات جنبی استفاده شود.
4ـ قیود و شرایط مناسبی نظیر تدریس در دانشگاهها یا مناطق محروم و یا انجام طرح های تحقیقاتی برای متقاضیان استفاده از این امتیاز در نظر گرفته شود .
5ـ در مورد آن عده از اعضای هیات علمی که لازم است به خارج از کشور بروند مشکلات مسافرت آنان به خارج مرتفع گردد و میزان ارزی که در اختیار آنان قرار می گیرد با توجه به وضعیت های کشورهای مختلف مورد تجدید نظر قرار گیرد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :