جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 106 - 29/3/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون تجدید سه جلسه دادرسی که به دستور رئیس دادگستری (رئیس دادگاه حقوقی یک ) صورت گرفته ، مجوز قانونی نداشته و دفاع نامبرده هم مبنی بر اینکه از تصویب قانون کشت مطلع نشده ، موجه نیست لذا طبق ماده 7 آئین نامه تخلفات و تقصیرات قضات مرتکب تخلف شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
106
تاریخ تصویب :
1372/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :