جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 157 - 15/6/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با اینکه در جلسه دادرسی طرفین دعوی حضور داشتند و دادگاه حقوقی 2 مستقل می توانست توضیح لازم از طرفین بخواهد.
تجدید جلسه مزبور بدون اینکه علت آن ذکر شود برخلاف قانون بوده و تخلف است .
دعوت برای ملاحظه نظرکارشناس که هنوز تعیین نشده نیز بدون محمل قانونی است .
هم چنین ذکر جانشین بازپرس بجای رئیس دادگاه حاکی ازعدم بصیرت رئیس دادگاه مزبور بوده و تخلفات وی مشمول مواد 7 و20 نظامنامه تقصیرات قضات می باشد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
157
تاریخ تصویب :
1372/06/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :