جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 186 - 25/7/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون داوران اعلام نموده اند که طرفین حاضر به ادامه زندگی مشترک و زوجیت نیستند ، دادگاه می بایست نسبت به موضوع رای صادرنماید. تجدید جلسه مقرر بر خلاف ماده 134 قانون آئین دادرسی مدنی است . همچنین عدم اتخاذ تصمیم قطعی و بایگانی کردن پرونده به جهت اینکه خواهان ذیل اظهارات خود را امضا نکرده نیز برخلاف قانون وصراحت ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی بوده و تخلف است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
186
تاریخ تصویب :
1372/07/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :