جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 234 - 23/8/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
مستمسک تعقیب رئیس دادگاه مدنی خاص اینست که جلسات دادگاه را بی جهت تجدید و موجبات مماطله در امر رسیدگی را فراهم کرده است .
گرچه طبع دعوی مطروحه و دلایل مذکور در آن بنحوی نبوده که دادگاه را در اتخاذ تصمیم نهایی بموقع که مانع اقدامات تاخیری می گردید متعسر و مردد ننماید.
ولی چون ازطرفی زوج زندانی بوده و از طرف دیگر دادگاههای مدنی خاص از نظر رعایت تشریفات دادرسی خود را مواجه با تکلیفی نمی دانستند و ماده 1130 قانون مدنی نیز که تقاضای الزام شوهر به طلاق وسیله حاکم شرع یا رد تقاضای خواهان مبتنی بر آن بوده است درتوان و قدرت حاکم شرع گذاشته شده .
لذا تجدید جلسات دادگاه را که بمنظور رسیدگی و حصول قطع و یقین از نتیجه کار صورت گرفته ، نمی توان تخلف انتظامی دانست و بر این اساس حکم برائت قاضی مذکور را صادر و اعلام می نماید.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
234
تاریخ تصویب :
1372/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :