جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 236 - 24/8/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل دو جلسه رسیدگی را بدون مجوز قانونی تجدیدکرده است .
نامبرده دفاع کرده علت تجدید جلسات مذکور کثرت کار و پرونده های روزانه بوده ولی عذر نامبرده موجه نبوده و طبق ماده 7 نظامنامه تقصیرات قضات تخلفش مسلم است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
236
تاریخ تصویب :
1372/08/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :