جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 242 - 3/9/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
دفاع رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل اینست که تجدید جلسات دادگاه به تصدی او معلول تعلل در دادرسی نبوده بلکه نتیجه عدم حضور خواهان و در جهت حفظ منافع او و کوهستانی بودن منطقه صورت گرفته است .
منصرف از این موضوع ، ابلاغ اخطاریه های دو جلسه به کیفیتی که در آئین دادرسی مدنی مقرر شده انجام گرفته است .
دادرس دادگاه نیز با اشاره به اینکه از اول تیرماه 70 تصدی دادگاه را بعهده داشته ، ضمن اشاره به تراکم کارها ، اقدام خود را راجع به عدم صدور قرار توقیف دادرسی بر اثر اعلام فوت یکی از خواندگان چنین توجیه کرده که وی عملا" تکالیف مقرر در بند 2 ماده 290 و ماده 297 قانون آئین دادرسی مدنی را پس ازاعلام فوت مزبور با ابلاغ مراتب به خواهان انجام داده ، النهایه بلحاظ عدم تجربه کافی و تراکم امور، صدور قرار لازم بر توقف دادرسی از نظر او مکتوم و دور مانده است .
چون بهرحال جهت تجدید اوقات دادگاه و علل قانونی آن از طرف رئیس دادگاه ذکر نشده و با وجودی که دردو جلسه ، دعوی خواهان از طرف خواندگان تکذیب و تقاضای تحقیق محلی شده ، دادگاه با وجودی که هنگام رسیدگی اشکال قانونی برابلاغ اخطاریه خواهان عنوان نکرده حداقل به رعایت قسط و عدل اسلامی نیز می بایستی اگر به رد دعوی اعتقادی نداشت در صدور و اجرای قرار تحقیقات ومعاینه محلی اقدام می نمود.
لذا مدافعات وی رافع مسئولیت قانونی او در تاخیررسیدگی نیست و تخلفش محرز است .
اما در مورد دادرس با توجه به دفاع او و اینکه دادیار انتظامی هم راسا" اظهار نظری نکرده و از طرف دادستان انتظامی یا معاون ایشان هم قانونا" تکلیفی برای اظهارنظر به دادیار نشده و اظهار نظرمعاون مزبور که از ابتدا مامور رسیدگی به پرونده نبوده و موافقت دادستان انتظامی با نظر ایشان هم کافی به منظور تعقیب وی نبوده از تخلف منتسبه تبرئه می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
242
تاریخ تصویب :
1372/09/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :