جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 265-264- 23/9/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با عنایت به اینکه تجدید جلسات دادرسی در پرونده قضائی محلی دادگاه حقوقی یک ، عمدتا" بلحاظ عدم وصول پاسخ استعلامهای دادگاه از هئیت 7 نفری بوده و در دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به اراضی کشاورزی با ادعای واگذاری آنها از سوی هئیت های 7 نفره برای کشت موقت ، استعلام نظریه هئیت های مذکور بنظر دادگاه ضروری تشخیص گردیده و به استناد ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی ،درکلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین ، اختیار هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد داراست . و مقررات استنادی دادیار انتظامی راجع به تبادل لوایح باتوجه به ماده 11 قانون مزبور و با اختیارمرقوم قابلیت استناد ندارد. و با عدم وصول پاسخ استعلام ازهئیت 7 نفره ،تکلیف نحوه تصرفات خواندگان در اراضی مورد دعوی برای دادگاه روشن نشده و چاره ای جز تجدیدجلسه را نداشته است و این امر محمول بر نظر قضایی برای رسیدن به واقعیت و کشف حقیقت است لذا حکم بر برائت رئیس دادگاه حقوقی یک و مشاور آن دادگاه صادر و اعلام می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
265
تاریخ تصویب :
1372/09/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :