×

هرگاه شکایت مستخدم قبلا درمرجع قانونی رسیدگی ومنتهی بصدورحکم شده باشد،این شکایت قابل رسیدگی درشورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورنیست

هرگاه شکایت مستخدم قبلا درمرجع قانونی رسیدگی ومنتهی بصدورحکم شده باشد،این شکایت قابل رسیدگی درشورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورنیست

هرگاه-شکایت-مستخدم-قبلا-درمرجع-قانونی-رسیدگی-ومنتهی-بصدورحکم-شده-باشد،این-شکایت-قابل-رسیدگی-درشورای-سازمان-اموراداری-واستخدامی-کشورنیست-

وکیل


شماره: 50 - 5/7/1352

رای اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه عده ای ازکارمندان اداره انحصار دخانیات قبل ازوضع قانون استخدام کشوری مصوب سال 45 برای اثبات استحقاق خودبه دریافت حق کارگاهی که درقانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسینها مصوب دیماه 38 پیش بینی شده است به مرجع صالح وقت (دیوان عالی کشور) مراجعه کرده اند و از هیئت تجدیدنظراستخدامی رای براستحقاق آنان صادرشده است و بنابه صراحت ماده 5 آئین نامه رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی مصوب دیماه 45 هرگاه شکایت شاکی قبلادرمرجع قانونی رسیدگی ومنتهی به صدورحکم شده باشد قابل رسیدگی مجدد در شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورنخواهد بود رای شعبه پنجم دیوان عالی کشوردراین زمینه صحیح ومطابق با موازین قانونی است این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

* سابقه *
ردیف 32هیئت عمومی
چون آراءشماره های 645-5-7/10/49موجوددرپرونده 16/5022 ک و 184/10-1/3/50 موجوددرپرونده شماره 14/4799ک که ازشعب محترم دهم و پنجم دیوان کشوردرموضوع واحدصادرشده متعارض هستندبااعلام ملخص موضوع دوحکم اقتضادارددرموضوع مختلف مستندابه ماده واحده قانون وحدت آن هیئت اظهاررای ونظرفرمایند.
الف - به دلالت دادنامه شماره 645-5-7/10/49شعبه پنجم دیوان کشور آقای (الف )کارمنداداره دخانیات دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ 302000ریال علیه اداره دخانیات به دادگاه شهرستان تقدیم کرده است ملخص توضیحات وی این است که مستندابه ماده 3 از قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسینها اداره دخانیات بایدبه وی ازتاریخ 23/10/38الی 26/9/43که درکارگاه انجام وظیفه می نموده معادل 40% ازاصل حقوق فوق العاده ای بعنوان حق کارگاه بپردازدچون اداره دخانیات ازپرداخت آن امساک می کندحکم به الزام دخانیات به پرداخت مبلغ مذکورصادرشود مستندات دعوی حکم هیئت تجدیدنظراستخدامی است که به دلالت آن دعوی وی موجه تشخیص شده است .
دادگاه شهرستان پس ازرسیدگی حکم به سودآقای (الف )داده واین حکم در مرحله پژوهشی استوارودرشعبه پنجم دیوان کشوربموجب دادنامه فرجامی فوق الذکرابرام شده است .
ب - به حکایت دادنامه شماره 184-10-1/3/50 شعبه دهم دیوان کشور آقای (م )کارمنددخانیات دادخواستی علیه اداره مزبوربخواسته مطالبه مبلغ 314000ریال بابت حق کارگاه ازتاریخ 23/10/38الی 26/9/43به ماخذ 40% ازاصل حقوق خودبه دادگاه شهرستان تقدیم داشته است شرح ووضوف دعوی وی همان است که فوقادرباره دعوی آقای (الف )بیان شده ومستنددعوی نیزحکم هیئت تجدیدنظراستخدامی است .
دادگاههای بدوی پژوهشی بااحرازصحت دعوی آقای (م )حکم به الزام دخانیات به پرداخت مبلغ موردمطالبه وی داده اندولی شعبه دهم دیوان کشور به استدلال اینکه حکم هیئت تجدیدنظرنظربه دلالت براستحقاق آقای (م )در موردفوق العاده حق کارگاه ازتاریخ 23/1/38تا26/9/43 ندارد و در مورد وضع استخدامی ومیزان حقوق وی دراین مدت بین طرفین مناقشه وجودداردحکم پژوهشی رانقض ودعوی رابرای رسیدگی به سازمان اموراستخدامی کشورمحول وارجاع نموده است .
به تاریخ روزچهارشنبه بیست وپنجم مهرماه یکهزاروسیصدوپنجاه ودو هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای احمدفلاح رستگاردادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه جناب آقای احمد فلاح رستگاردادستان کل کشورمبنی برتاییدرای شعبه پنجم دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای میدهند:

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1352 صفحه 13تا14 بخش رویه قضائی
نقل ازشماره 8399-24/8/52 روزنامه رسمی4

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 50

تاریخ تصویب : 1352/07/05

تاریخ ابلاغ : 1352/08/24

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.