جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
برحسب مستفادازماده 36قانون تسریع خسارت تاخیرتادیه که در حقیقت ربح پول است متوجه غیرمدیون نخواهدشد.
حکم شماره 2475-5/11/17شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2475
تاریخ تصویب :
1317/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :