جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.به تاریخ 15/10/81 کلاسه پرونده : 81/802
دادنامه شماره : 81/1166
مرجع رسیدگی : شعبه 223 دادگاه عمومی تهران
خواهان : اداره کل اتکا استان تهران با نمایندگی نعیم طاهریان
خوانده : اداره کل تامین اجتماعی استان تهران
خواسته : ابطال اجرائیه شماره 77208 و 77207 و 77206 و 11821 بازداشت نامه شماره 52959 - 2/6/81
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه
در خصوص دعوی اداره کل اتکا استان تهران به نمایندگی قضایی آقای نعیم طاهریان بطرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان تهران بخواسته ابطال اجرائیه شماره 77208 و 77207 و 77206 و 11821 و بازداشت نامه شماره 52959 - 2/6/1381 در قسمت مربوط به مسئولیت تضامنی خواهان وخسارات دادرسی خواهان چنین توضیح داده که جهت تامین بخشی از نیازمندیهای پرسنل نیروهای مسلح تعدادی از فروشگاههای متعلق به خود را غرفه بندی و در قالب قرادادهایی بطور موقت برای امور موقت به اشخاص خصوصی واگذار نموده که یکی از غرفه داران مذکور در زمینه خرازی فعال بوده و مبلغ 158/666/4 ریال بعنوان بیمه معوقه و سایر جرائم به سازمان خوانده بدهکار بوده و چون موفق به وصول مطاببات ادعایی خود نگردیده از باب ضمان تضامنی خواهان را مکلف بپرداخت حق بیمه بدهکار (کارفرمای مذکور) نموده و در جهت وصول طلب مورد ادعای خود نیز اجرائیه صادر و در حال پیگیری عملیات اجرائی میباشد لذا چون مطابق قانون تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه کارگران بعهده بیمه شده و کارفرمای آنها میباشد(ماده 28 قانون تامین اجتماعی ) و خواهان هیچگونه تعهدی در پرداخت حق بیمه کارگران که شخص دیگری کارفرمای آنها میباشد نداشته و در خصوص حق بیمه کارگران هیچگونه تعهدی در قبال خوانده تقبل ننموده و صرفا" اقدام به اجاره بخشی از فروشگاه خود نموده و مستاجر مذکور بعنوان کارفرمای کارگران خود مکلف بپرداخت حق بیمه آنها میباشد لذا بشرح خواسته فوق الذکر تقاضای رسیدگی و اصدار حکم نموده است . خوانده در جلسه دادرسی نماینده ای معرفی ننمود لذا با عنایت به اینکه در خصوص پرداخت بیمه کارگران موضوع طلب سازمان تامین اجتماعی از خرازی مجید نراقی اصل ، خواهان هیچگونه تعهدی ننموده بلکه صرفا" قسمتی از ملک خود را بصورت غرفه به بدهکار اصلی (خرازی مجید نراقی اصل ) به اجاره واگذار نموده ک عمل وی در حد اجاره و قوانین مربوطه میباشد و دلیلی نیز بر نق لوانتقال آن از طرف خواهان به خرازی مجید نراقی اصل بنظر نمیرسد و حکم مقرر در ماده 37 قانون تامین اجتماعی مقید مسئولیت تضامنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده و عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول قانونی مرقوم میباشد ومتضمن مسئولیت تضامنی کارفرمایان سابق و لاحق در مقابل مطالبات سازمان خوانده با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده فوق الذکر میباشد و در موضوع اجاره پس از انقضاء مدت اجاره باستناد ماده 494 قانون منی عقد اجاره بر طرف میشود ومورد اجاره به موجر مسترد میگردد لذا در این خصوص موجر انتقال گیرنده محسوب نمیشود تا مالک را نیز انتقال گیرنده محسوب وآنرا مشمول ماده 37 قانون مذکور نمائیم کمااینکه رای وحدت رویه شماره 61 مورخ 14/2/1381 هیئت محترم عمومی دویان عدالت اداری موید این امر است بنائا" علیهذا به جهات فوق موجبی جهت مسئول شناختن خواهان در پرداخت حق بیمه مورد تعهد غیر وجود نداشته مستندا" بمواد1 و 4 قانون اصلاح یعنی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 و مواد 198 و 502 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ابطال اجرائیه شماره های 77208 و 772207 و 772206 و 11821 و بازداشت نامه شماره 52959 مورخ 2/6/1381 در قسمت مربوط به مسئولیت تضامنی خواهان و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 369400 ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره به استناد قسمت اخیر ماده 303 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حضوری تلقی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تحدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 223 دادگاه عمومی تهران - سوری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1166
تاریخ تصویب :
1381/10/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :