جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره 32670/ت 27293ه 2/11/1381
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/10/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37942 مورخ 2/7/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند(م ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور ، آئین امه اجرائی بند یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

1 - در اجرای این آئین نامه تعاریف برخی از اصطلاحات مندرج در مواد آتی بشرح زیر می باشد.
1 - 1 - طرح عمرانی : منظور اعتبار طرحهی تملک دارایی های سرمایه ای ملی است که در پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1381 کل کشور تحت عنوان طرحهای ملی مشخص و برای اجرای آنها در سال 1381 اعتبار مظور شد است .
1 - 2 - دستگاه اجرائی طرج : منظور وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی هستند که درسال 1381 مجری طرحهای عمرانی می باشند
1 - 3 - صورت وضعیت قطعی : صورت وضعیت قطعی عبارت است ازکارکرد پیمانکاردر یک دوره مشخص و در طول اجرای پیمان که در چارچوب مفاد قرارداد فی مابین پیمانکار وکارفرما(دستگاه اجرائی ملی ) تنظیم و پس از طی مراحل قانونی مربوط توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائی ملی تسجیل و در حدود اعتبار مصوب طرح عمرانی مربوط عهده ذیحساب طرح حواله صادر می شود.
1 - 4 - خالص مبلغ صورت وضعیت قطعی : منظور قابل پرداخت به پیمانکار توسط دستگاه اجرائی طرح طبق قرارداد فی مابین پس ازکسر کسورات قانونی ، سهم پیش پرداختها وعلی الحساب و مصالح تحویلی به پیمانکار ومواردی از این قبیل است .
1 - 5 - پیمانکار: عبارت از شخصی است (اعم از حقیقی و حقوقی )که در چهارچوب مقررات قانونی مربوط ومفاد قرارداد منعقد بادستگاه اجرائی عملیات تمام یا قسمتی از طرح عمرانی مربوط را به عهده دارد.
1 - 6 - بانک عامل : بانکی است که طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) حساب پرداخت طرحهای عمرانی دستگاه اجرائی طرح ، در اجرای ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - نزد آن بانک افتتاح شده است .
2 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور تامین و پرداخت به مقوع (خالص مبلغ صورت وضعیت قطعی ) پیمانکاران طرحهای عمرانی در سال 1381 حداکثر تا معادل مابه التفاوت اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی و مبلغ پرداختی خزانه داری کل کشور به دستگاه های اجرائی طرحهای عمرانی ملی (گواهی سپرده نزد خزانه ) چاپ و منتشر نماید.
3 - (گواهی سپرده نزد خزانه ) اوراق بهادار با نامی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق مقررات ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - و آئین نامه اجرائی آن انتشار می یابد ، میزان ، تاریخ انتشار ، سررسید و سایر مشخصات اوراق یاد شده مشترکا" توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین وبا امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر و به نمایندگی از طرف دولت پرداخت مبلغ تعیین شه در آن وهمچنین سود متعلقه ، تعهد و تضمین می گردد.
4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است با اعلام دستگاه اجرائی طرح طبق دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد ، حداکثر تا معادل تفاوت مبلغ اعتبار مصوب هر طرح عمرانی و مبلغ پرداخت شده توسط خزانه داری کل کشور بابت اجرای طرح مربوط بعلاوه کسورات قانونی قابل پرداخت به مراجع ذیصلاح ، (گواهی سپرده نزد خزانه ) برای تادیه طلب پیمانکار بابت پرداخت خالص به مبلغ صورت وضعیت قطعی در اختیار دستگاه اجرائی طرح ملی قرار دهد.
5 - به (گواهی سپرده نزد خزانه ) سالانه طبق نرخ تورم که همه ساله توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد سود تعلق می گیرد. سود مذکور از محل اعتبار طرح عمرانی مربوط توسط دستگاه اجرائی ملی به صورت روزشمار محاسبه و حسب مورد درموقع ارائه آن به دستگاه اجرائی ملی به بانک عامل یا دارنده آن پرداخت می گردد.
6 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه اجرائی طرح ملی موظفن سود اوراقی را که بابت خالص مبلغ صورت وضعیت قطعی پیمانکاران مربوط بایستی در سال بودجه یا سنوات آتی پرداخت نمایند مقدم به سایر پرداختها در موافقتنامه شرح عملیات طرح موضوع ماده (19) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - منظور نمایند.
7 - مجموع وجوه پرداختی بابت تخصیص طرح عمرانی ملی و مبلغ گواهی سپرده نزد خزانه که بابت اعتبار - مصوب 1381 - در اختیار دستگاه اجرائی طرح ملی قرار می گیرد نبایستی از مبلغ اعتبار مصوب طرح عمرانی مربوط در سال 1381 بیشتر باشد.
8 - بانک عامل موظف است در صورت مراجعه پیمانکار طبق دستور العملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از کسب نظر از شورای پول واعتبار ابلاغ می شود ، گواهی سپرده نزد خزانه متعلق به پیمانکار را خریداری و وجه آن را به پیمانکار پرداخت نماید ، در این صورت بانک عامل در وصول مبلغ صورت وضعیت قطعی از دستگاه اجرائی طرح متناسب با مبلغ گواهی سپرده نزد خزانه ، جایگزین پیمانکارخواهد بود.
9 - خریدار گواهی سپرده نزد خرانه که در بورس اوراق بهاردار مورد معامله قرار می گیرد در وصول مبلغ گواهی سپرده یاد شده وسود متعلقه در سررسید جایگزین پیمانکار خواهد بود.
10 - دستگاه اجرائی ملی می تواند در صورت وجود اعتبار وداشتن نقدینگی لازم گواهی سپرده نزد خزانه را قبل از سررسید ازدارنده قانونی آن خریدرای و بدهی خود را از این بابت به پیمانار تسویه نماید. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تنظیم و ابلاغ می گردد.
11 - دستورالعمل چگونگی معامله (گواهی سپرده نزد خزانه ) در بورس اوراق بهادار توسط سازمان کارگزاران تهیه و پس از تایید شورای بورس قابل اجرا است .
12 - دستوراعلم حسابداری و نگهداری و ثبت گواهی سپرده نزد خزانه طبق مقررات ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 تنظیم و ابلاغ می گردد.
13 - در اجرای قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1379 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجازاست (گواهی سپرده نزد خزانه ) موضوع این آئین نامه را تا پایان تیرماه سال 1382 برای تسویه مطلابات صورت وضعیت قطعی پیمانکاربه ترتیب مقرر در این آئین نامه در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار دهد.
14 - دستورالعمل چگونگی صدور و تحویل اوراق (گواهی سپرده نزد خزانه ) به پیمانکار از طریق دستگاه اجرائی ملی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.
15 - مسئولیت حفظ و نگهداری (گواهی سپرده نزد خزانه ) به عهده دارنده آن است و دولت و دستگاه اجرائی ملی ذیربط تعهدی درقبال مفقود شدن واز بین رفتن آنها در مقابل پیمانار و دارنده وذینفع قانونی آن ندارد.
16 - (گواهی سپرده نزد خزانه ) جزو دارایی های مالی اشخاص محسوب می شود و دستگاه های اجرائی موظفن آن را به عنوان ضمانت های معتبر موضوع ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - برای انجام معاملات خود بپذیرند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16875
تاریخ تصویب :
1381/10/18
تاریخ ابلاغ :
1381/11/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :