×

تصویبنامه در خصوص بند(د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381کل کشور

تصویبنامه در خصوص بند(د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381کل کشور

تصویبنامه-در-خصوص-بند(د)-تبصره-(19)-قانون-بودجه-سال-1381کل-کشور

وکیل


شماره 42878/ت 26628ه 2/11/1381

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/10/1381 بنا به پیشنهاد شماره 3639/1 مورخ 18/3/1381وزارت بازرگانی و به استناد بند(د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور تصویب نمود:
1 - وزارت بازرگانی ( امور اجرائی ستاد بسیج اقتصادی کشور ) مجاز است در قبال انجام خدمات جاری توزیع کالابرگ از قبیل تعویض کالا برگ مستهلک شده ، امور مربوط به نوزدان ، مزدوجان ، الحاقی ، انتقالی ، تفکیکی و صدور ته سوش المثنی به ازای توزیع برای هر خانوار مبلغ چهارهزار(4000) ریال و برای جمع آوری کالا برگهای برگشتی به ازای هر نفر کالابرگ مبلغ بین (5) ریال کارمزد اخذ وبه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
2 - وزارت بازرگانی (اموراجرائی ستاد بسیج اقتصادی کشور) مکلف است برای تحویل کالا برگهای مفقود شده ( فاقد مدارک ) به ازای هر نفر مبلغ ده هزار(10000) ریال اخذو به حساب درآمد عمومی کشورواریز نماید.
3 - معادل وجوه واریزی از محل ردیف 503426 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1381 کل کشور ، پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت هزینه های سال 1381( تهیه وتوزیع کالابرگ مرحله یازدهم ) به مصرف برسد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16877

تاریخ تصویب : 1381/10/18

تاریخ ابلاغ : 1381/11/12

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.