×

ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1381

ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1381

ضوابط-پرداخت-پاداش-آخر-سال-1381
شماره 56014/ت 28039ه 12/11/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 203294/101 مورخ 5/11/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبا توجه به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت - مصوب 1374 - ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1381 را بشرح زیر تصویب نمود:

1 - کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها وموسسات دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370 - ، نیروهای مسلح ، نیروی انتظامی و قوه قضائیه مجازند به کارکنان خود(رسمی ، ثابت ، پیمانی ، خرید خدمت ، قراردادی و موقت ) و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند ، به شرط رضایت از خدمات آنان ، مبلغ ثابت یک میلیون (000/000/1) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1381 بعنوان پاداش آخرسال (عیدی ) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه دستگاههای اجرائی کل کشور ، پرداخت نمایند.
تبصره 1 - پرداخت هرگونه وجه دیگری بعنوان پاداش آخر سال (عیدی ) یا عناوین مشابه ، علاوه برمبلغ موضوع این بندممنوع می باشد.
تبصره 2 - پرداخت پاداش آخر سال (عیدی ) موضوع این بند به مستخدمان پیمانی ، افراد خرید خدمت ، قراردادی و موقت ، مشروط بر آنکه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند ، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1381 خواهد بود.
2 - میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی ) کلیه بازنشستگان ، مستمری بگیران ، حقوق وظیفه از کار افتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی کشوری و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهادسازندگی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی مبلغ یک میلیون (000/000/1) ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرائی قابل پرداخت می باشد.
3 - خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه تمام وقت محسوب می شود و همچنین معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این مصوبه خواهند بود.
4 - شهرداریهای سراسر کشور مجازند پاداش آخرسال 1381(عیدی ) کارکنان شاغل ، بازنشسته ، مستمری بگیر ، وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای خود را با رعایت مبلغ موضوع بندهای (1) و (2) این تصویبنامه از محل منابع داخلی خود پرداخت نمایند.
5 - کلیه شرکتهای دولتی ، سازمانها ، موسسات و شرکتهایی که دارای مقررات خاص بوده وشمول قوانین ومقررات عمومی دولت بر آنها مستلزم ذکر نام است ، مانند شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه شرکتها و موسسات تابع آن ، سازمان صنایع ملی ایران و تمام شرکتها و سازمانهای تابع آن ، نهادهای انقلاب اسلامی وموسسات عمومی می توانند پاداش آخر سال (عیدی ) موضوع بندهای (1) و (2) این تصویبنامه را به کارکنان شاغل و بازنشسته خود از کل منابع داخلی و همچنین صندوقهای بازنشستگی تابع خود پرداخت نمایند. پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن ممنوع می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16883

تاریخ تصویب : 1381/11/09

تاریخ ابلاغ : 1381/11/19

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.