جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
تعیین مقدارخسارت درموقع تقدیم دادخواست برای مدعی الزامی نیست وبایدخوددادگاه خسارات راهنگام صدوررای طبق موادمصرحه درقانون آئین دادرسی مدنی تعیین نموده وبه تادیه آن حکم صادرکند.
حکم شماره 3453-28/11/21شعبه 3و1133-20/5/17شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3453
تاریخ تصویب :
1321/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :