جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
دادگاه نمی تواندحق کارشناسی رانیز(بعنوان اینکه تمامی آن رامحکوم له پرداخته )جزءمحکوم به قراردهدزیراازموادمربوط به خسارات تعلق این نوع خسارت به محکوم علیه استفاده نمی شود.
حکم شماره 1331-17/6/18شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1331
تاریخ تصویب :
1318/06/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :