جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ1/7/74 کلاسه پرونده72/181 شماره دادنامه 107
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای یحیی محمودی.
موضوع شکایت و خواسته . اعلام تعارض آرا صادره از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری.
مقدمه . الف . شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 61/876 موضوع شکایت آقای دریا قلی نوروزی به طرفیت 01 شورای کشت کازرون 2 . خانم جان جروقی بخواسته خلع ید و رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت از مبذر یک صدتن اراضی مزروعی پلاک 1/53 قطعه 5 واقع در دهستان جروق بخش 1 فارس کازرون بشرح دادنامه مورخ 14/10/62 است.
ب . شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/326موضوع شکایت خانم جان جروقی بطرفیت شورای اصلاحات اراضی فارس بخواسته ابطال تصمیم موخه 8/1/63 و سند غیر قانونی و غیر شرعی بشرح دادنامه شماره 44 - 20/1/69 حکم به رد شکایت شاکیه صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
نظر به اینکه مدلول آرا شعبه پنجم متضمن استنباط متفاوت از حکم مقنن در امر واحد نیست لذا مورد از مصادیق آرا متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
---------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ 20/1/69 کلاسه پرونده 5/63/326 شماره دادنامه 22
مرجع رسیدگی : شعبه پنجم دیوان عدالت اداری
شاکی : بانو خانم جان جروقی فرزند شیخ لطف اله ساکن شیراز
طرف شکایت : شورای اصلاحات اراضی فارس
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم مورخه 8/1/63 و سند غیر قانونی و غیرشرعی
گردشکار: دادخواست شاکی پس از ثبت بکلاسه عمومی شماره 63/7 د 33 دیوان عدالت اداری و ارجاع آن بشعبه پنجم بکلاسه فوق در این شعبه به ثبت و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق العاده به ریاست امضاء کننده زیر و مشاورت آقایان علی زاد و نخجیری تحت رسیدگی است که با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله از خوانده و نظریه کتبی مشاور ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای شعبه پنجم
شاکیه در شکوائیه تقدیمی خود از شورای اصلاحات اراضی فارس اعلام شکایت نموده و ابطال تصمیم مورخه 8/6/63 و سند غیر قانونی و غیر شرعی شماره 64236- 21/10/60 اصلاحات اراضی را درخواست کرده است با توجه به دادخواست شاکیه و خواستها واصله از اداره طرف شکایت و سایر مدارک موجود که در پرونده چنین بنظر می رسد که اقدامات انجام شده تخلف از قانون حاکم نبوده لذا حکم برد شکایت شاکیه صادر و اعلام میگردد این حکم قطعی است و قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت ادای نمی باشد.
رئیس شعبه پنجم دیوان عدالت اداری
اشراقی
-----------------------------------
بسمه تعالی
شماره پرونده 61/876 تاریخ 6/10/1362 شماره دادنامه 882 - 14/10/62
مرجع رسیدگی - شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به ریاست حجه الاسلام محقق
شاکی - آقای دریاقلی نوروزی فرزند حسن ساکن جروق علیا تابع پاسگاه ژاندارمری نامور
طرف شکایت - 1 - شورای کشت کازرون 2- خانم جان جروقی شیخ اسداله
موضوع - خلع ید و رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت از ؟؟ یک صد ؟؟ اراضی مزروعی و پلاک 1/53- قطعه 5 واقع در دهستان جروق بخش 7 فارس کازرون
گردشکار - با وصول دادخواست و ثبت در دفتر کل و ارجاع به شعبه 5 پرونده تکمیل و به دیوان تقدیم و اینک شعبه دیوان با توجه به مراتب فوق و حسب محتویات پرونده و ملاحظه نظریه مشاور دیوان آقای توکلی مبنی بر : عدم صلاحیت دیوان اداری در موارد حقوقی خلع ید و تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و رد شکایت شاکی در مورد عدم احراز تخلف اداری و صلاحیت دادگاه و دادسرای عمومی محل وقوع در موارد فوق و جلوگیری از اجرای حکم قطعی دادگاه چون پرونده اظهارنظر است ختم رسیدگی اعلام و باصدار رای آتی مبادرت می نماید.
رای دیوان
در خصوص شکایت شاکی بطرفیت 1 - شورای کشت کازرون 2 - خانم جان فرزند شیخ اسدالله بخواسته خلع ید و رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت از ؟؟ اراضی مزروعی پلاک 1/53 قطعه 5 واقع در دهستان جروق بخش 7 فارس اولاً کلیه موارد خواسته شاکی حقوقی است و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه و دادسرای عمومی محل وقوع ملک می باشد ثانیاً جلوگیری از اجرای حکم قطعی دادسرا و دادگاه مربوطه نیز واجد جنبه کیفری است که در صلاحیت دادسرای عمومی می باشد ثالثاً اختلاف در مالک ملک است که آیا شاکی ملک است یا مشتکی وجه و رسیدگی باین امر هم در صلاحیت دادرسی عمومی محل است لذا در مورد تخلف اداری که رسیدگی به آن در صلاحیت ذیربط می باشد لحاظ عدم احراز آن بود شکایت شاکی اظهار نظر میگردد. مقرر است دفتر نتیجه ثبت و پرونده بمراجع ذیصلاح دادگاه و دادسرای عمومی کازرون ارسال شود.
رئیس شعبه پنجم دیوان عدالت اداری
حسین محقق

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
107
تاریخ تصویب :
1374/07/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :