جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
نظربه اینکه دعوای خسارت راجع به مخارج محاکمه وحق الوکاله علی الاصول وبرطبق قانون ماهیتاقابل رسیدگی دردومرحله بدوی وپژوهشی می باشد مگردرموردی که قانون خلاف آن رادستورداده باشدوبه موجب ماده 39و40قانون تسریع خساراتی راکه درمرحله پژوهشی می توان مطالبه نمودیکی خسارت محضر شرع است که بموجب ماده 39قانون مزبورمی توان ازدادگاه استان مطالبه نموددرصورتی که ارجاع به محضرازطرف دادگاه استان شده باشددیگری خسارت مرحله فرجامی است که برطبق ماده 40درصورتی که حکم ازمرحله پژوهشی صادرو موردفرجام واقع شده باشدقابل مطالبه درمرحله پژوهشی است بنابراین مطالبه غیرازدوموضوع مارالذکرازدادگاه استان برخلاف اصول وقانون است .
حکم شماره 2458-21/9/18شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2458
تاریخ تصویب :
1318/09/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :