جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ1/11/73 شماره دادنامه126 کلاسه پرونده 73/175
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری سابق .
موضوع شکایت و خواسته . نقض رای صادره از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در پرونده 73/139
مقدمه . شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/139 با این استدلال که خواسته مطروحه در این پرونده مالا همان خواسته عنوان شده در پرونده کلاسه 72/1158 این شعبه بود که قبلا درباره آن اتخاذ تصمیم گردیده است رای به رد شکایت داده اند در حالیکه خواسته مطروحه کمترین ارتباطی به خواسته مورد اشاره در پرونده کلاسه 72/1158 با عنایت به مراتب درخواست رسیدگی و صدور رای مقتضی را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
صدور قرار رد شکایت باعتبار امر مختوم براساس بند پ ماده 14 آیین دادرسی منوط بر آن است که قبلا دیوان بموضوع رسیدگی و در اساس یا ماهیت قضیه حکم قطعی صادر کرده باشد نظر به تفاوت خواسته های مندرج در پرونده های مطروحه و اینکه شعبه یازدهم دیوان در پرونده کلاسه 72/1158 بشرح دادنامه شماره 51 مورخ 31/1/73 باعتبار صلاحیت محاکم دادگستری قرار عدم صلاحیت صادر کرده رد شکایت در پرونده کلاسه 73/139 باستناد بند پ ماده 14 مذکور موافق مقررات نبوده است لذا به تجویز تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/72 دادنامه شماره 453 مورخ 7/6/73 نقض میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
126
تاریخ تصویب :
1373/11/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :