×

حریم فضای سبز بزرگراه ها و معابر درجه 1 و 2 شهر تهران

حریم فضای سبز بزرگراه ها و معابر درجه 1 و 2 شهر تهران

حریم-فضای-سبز-بزرگراه-ها-و-معابر-درجه-1-و-2-شهر-تهران

وکیل


بسمه تعالی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 4/3/71 مصوبات کمیسیون ماده 5 تهران در قالب بند 2 صورت جلسه شماره 159 مورخ 18/6/69 (بجز تبصره 5 بند مذکور که جز اختیارات قانونی آن کمیسیون شناخته شد) را بشرح زیر تصویب نمود:
اتوبانها و معابر درجه 1 و2 بشرح نقشه پیوست به مقیاس 60000 :1 بدون ذکر عرض معبر تعیین و مقرر گردیده کلیه خیابانهای ثبتی, موجود طرح تفصیلی و طرح جامع (هرکدام که دارای عرض بیشتری باشند - دسترسیهای جانبی جز گذر محسوب می گردد) در صورت داشتن عرض 45 متر و بیشتر هر چند که بر روی این نقشه منعکس نشده باشد نیز صرفاً از نظر حریم فضای سبز بعنوان معبر درجه 1 و2 تلقی گردند و در مورد املاک و اراضی واقع در طرفین آنها بشرح زیر عمل گردد (پلاکهایی که دارای ساختمانی معتبر هستند مشمول این مصوبه نخواهند بود).
1 - طرفین بزرگراهها (اتوبانها) به عمق حداقل ده متر و تا انتهای محدوده ملکی و حداکثر سی متر به فضای سبز عمومی اختصاص یابد.
تبصره - در مورد آن قسمت از زمینهای موضوع بند1 که قبلا تبدیل به ساختمان شده است کاربری فضای سبز در زمان تجدید یا افزایش بنا اعمال شده و تا آن زمان مالک از سایر حقوق مالکانه مانند هرگونه تغییر, فروش اجاره یا رهن و غیره برخوردار خواهند بود.
2 - در طرفین معابر درجه 1 و2 شریانی کلیه زمینها و باغها و مزارع موجود به عمق حداقل ده متر و تا انتهای محدوده ملکی و حداکثر سی متر به فضای سبز عمومی شهری تبدیل شوند.
تبصره 1 : ملاک تشخیص باغها و مزارع موضوع بند 2 , مندرجات سند مالکیت یا رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و یا رای کمیسیون ماده 7 آئین نامه قانون حفظ و گسترس فضای سبز خواهد بود.
تبصره 2 : منظور از زمینهای موضوع بند2 , کلیه اراضی دایر بایر و موات اعم از محصور و غیر محصور و مشجر و غیر مشجری خواهد بود که کل مساحت بناهای احداثی مجاز (دارای پروانه یا مواردی که قبل از تاریخ این مصوبه (18/6/69) احداث گردیده و مورد تایید مراجع ذیصلاح قرار گرفته و یا خواهد گرفت ) در آنها از 10% کل مساحت زمین(قبل از اصلاحی) کمتر باشد.
تبصره 3 : در پروژه هایی که بعد از این مصوبه طراحی و جهت تصویب به کمیسیون ارائه می گردند بایستی جهت خیابانهای با عرض 35 متر و بیشتر حریم سی متر بعنوان فضای سبز عمومی در نظر گرفته شود و دسترسی پلاک های مشرف به اینگونه معابر از داخل بافت تامین گردد ضمناً فضای سبز فوق الذکر جز شبکه منظور و فضای سبز مورد نیاز پروژه بایستی در قسمت دیگر طرح تامین گردد.
تبصره 4 : مصوبات موردی شورای طرح و بررسی و کمیسیون ماده 5 و همچنین اراضی که توسط شهرداریها بعنوان معوض واگذار گردیده از این مصوبه مستثنی می باشند ضمناً در مورد کاربریهای خدماتی و عمومی مصوب که هنوز احداث بنائی بعمل نیامده و یا پروانه اخذ ننموده اند رعایت حداقل ده متر بعنوان فضای سبز الزامی است.
تبصره 5 : حریم بزرگراه شهید چمران براساس مصوبات قبلی کمیسیون همچنان ملاک عمل می باشد.
تبصره 6 - تامین دسترسی پلاکهای که براساس این مصوبه فاقد هرگونه دسترسی می گردند از فضای سبز مورد نظر بلامانع است.
تبصره 7 : تراکم ساختمانی اراضی و املاک مشمول این مصوبه بر اساس مساحت ملک قبل از اصلاحی مشروط به رعایت سایر ضوابط و مقررات خواهد بود.
سراج الدین کازرونی
وزیر مسکن و شهرسازی
و رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران


نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1371/03/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.