جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ29/11/73 شماره دادنامه73/5 کلاسه پرونده144
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای وازگن گورکیان و…
طرف شکایت . کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( استان مازندران).
موضوع شکایت و خواسته . ابطال مصوبه مورخ 2/4/71.
مقدمه . شکات بشرح دادخواست تقدیمی که بدوا در شعبه دهم مطرح بود اعلام داشته اند: کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (استان مازندران) بدون توجه به قوانین و ضوابط و معیارهای شهرسازی منطقه ای در حدود 15 هکتار که اکثراً بصورت مسکونی و تجاری بوده و بدون توجه به این امر که منظور از احداث تقاطع غیر هم سطح جهت اجتناب از احداث میدان می باشد و بدون در نظر گرفتن نقشه های تصویبی که طرفین جاده های فوق را 15 متر فضای سبز اختصاص داده مجدداً 15 متر فضای سبز را از یک طرف جاده های فوق حذف و کاربری کل محوطه داخل جاده های احداثی کاربری میدان (اصطلاح جدید فضای سبز در اختیار مالک) اعلام و با نادیده گرفتن ماده واحده 29/8/67 مجلس شورای اسلامی در مورد حقوق مالکانه مناطقی که بیش از ده سال در طرح بوده هرگونه ساخت و ساز را ممنوع اعلام می دارد با عنایت به مراتب ابطال مصوبه شکایت مورد استدعاست مدیر کل مسکن و شهرسازی مازندران در پاسخ بشکایت شاکی طی نامه شماره 10483- 23/6/71 عنوان شعبه دهم دیوان اعلام داشته است:
مصوبه 2/4/71 یک طرح جدید می باشد و چون زمان آن تاکنون به 18 ماه نرسیده استناد شکات بماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب مورخ 29/8/67 مجلس شورای اسلامی محمل قانونی نداشته ورد شکایت شکات مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آئین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی و تقاضای ابطال آنها بلحاظ مخالفت با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. نظر به اینکه تصمیم مورخ 2/4/71 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موارد اعتراض نسبت به آن انطباقی با ماده مذکور ندارد و از مصادیق آن نمی باشد, اعتراض نسبت به آن به کیفیت عنوان شده قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
144
تاریخ تصویب :
1373/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :