جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


وزارت مسکن و شهرسازی
بسمه تعالی
ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/6/71 ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها" href="/tags/56959/قانون-تعیین-وضعیت-املاک-واقع-در-طرح-های-دولتی-و-شهرداری-ها/" class="link">قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/9/67 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمود:
شهرداریها موظفند در تمام کاربریهای طرحهای جامع و تفصیلی و عادی اعم از مسکونی تجاری و خدماتی طبق ضوابط و مقررات طرحهای مزبور برای مالکینی که متقاضی احداث ساختمان مطابق کاربریهای مصوب هستند پروانه ساختمان صادر نمایند مگر اینکه اجرای طرحهای دولتی یا طرحهای شهرداری توسط دستگاههای ذیربط در املاک مالکین مزبور اعلام شده باشد که در این صورت با توجه به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1 _ در صورت اعلام نظر دستگاه اجرائی مبنی بر تصمیم به اجرای طرح ظرف 18 ماه مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک اجازه احداث و تجدید بنا یا افزایش ساختمان به مالک داده نخواهد شد.
2 _ در صورت اعلام نظر دستگاه اجرائی مبنی بر عدم به اجرای طرح ظرف 18 ماه مقرر در قانون موکول کردن آن به آینده خواه قبل از و خواه از ده سال یا انقضای مهلت 18 ماه مقرر در قانون در مناطق مسکونی و تجاری اجازه احداث یا تجدید بنا و افزایش ساختمان مسکونی با رعایت ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشتغال و تراکم مجاز حداکثر تا 150 متر مربع در کل زیر بنا داده شود.
تبصره 1 : در صورتی که اجرای طرح به قبل از ده سال موکول شده باشد تعهد لازم مبنی بر عدم مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا مطابق تبصره 1 تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها" href="/tags/56959/قانون-تعیین-وضعیت-املاک-واقع-در-طرح-های-دولتی-و-شهرداری-ها/" class="link">قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها از مالک اخذ خواهد گردید.
تبصره 2 : در صورت تعدد مالکین مشاع براساس اسناد مالکیت مربوط به قبل از تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها (29/9/67) به هریک از مالکین احداث یک واحد مسکونی به مساحد حداکثر 150 متر مربع اجازه داده می شود مشروط بر اینکه در مجموع از تراکم ساختمانی مجاز منطقه بیشتر نباشد و ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال رعایت شود.
سراج الدین کازرونی
وزیر مسکن و شهرسازی
و رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1371/06/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :