جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ3/6/71 شماره دادنامه97 کلاسه پرونده71/97
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .معاونت هماهنگی امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال صورت جلسات شماره 90- 11/4/68و شماره 100 – 23/7/68 کمیسیون موضوع تبصره ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران .
مقدمه . شاکی طی نامه شماره 5198/5- 13/5/71 چنین اعلام داشت اند: کمیسیون موضوع تبصره ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی صورت جلسات شماره 90 مورخ 11/4/68 و شماره 100 مورخ 23/7/68 پاره ای از اختیارات خود را به شهردار تهران (دبیر کمیسیون) تفویض نموده است بدون آنکه در قانون چنین اجازه ای به اعضا کمیسیون داده شده باشد و در این رابطه نظر اداره حقوقی ریاست جمهوری نیز استفسار گردیده که اداره مزبور طی شماره های 41102 مورخ 14/5/70 و 41497 –20/5/70 نظر این وزارت را تایید نموده که تفویض اختیار مورد بحث خلاف قانون می باشد علیهذا مستندا به بند 2 ماده 11 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری استدعای ابطال صورتجلسات فوق الاشعار را دارد. شهردار تهران در پاسخ بشکایت مذکورطی نامه شماره 3757/ م _ 25/5/71 اعلام داشته اند تصمیمات کمیسیون موضوع تبصره اصلاحی ذیل ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مندرج در صورتجلسات شماره 90 و100 کمیسیون مزبور که به اشتباه از ناحیه معاونت محترم هماهنگی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی بعنوان تفویض اختیار اعلام شده است صرفا نوعی تقسیم کار معمول بین اعضای کمیسیون براساس تخصص اعضا و ذیمدخل بودن وزارتخانه یا سازمان متبوع ایشان در مواردی است که تصمیم گیری آن بعهده کمیسیون مذکور می باشد لهذا نظر به اینکه موارد مطروحه در کمیسیون ماده 5 بعضاً بدلیل نکات فنی و تخصصی اقتضا دارد که بوسیله کارشناسان داوئر مختلف شهرداری تهران بررسی و اظهار نظر گردد وتصمیم گیری در این موارد می بایست با لحاظ مقررات و مسائل خاص شهرداری صورت گیرد تفکیک این موارد و ارجاع آن بشهرداری تهران بعنوان عضو و دبیر کمیسیون همانگونه که در متن صورت جلسات شماره 90 و 100 کمیسیون درج گردیده نمی تواند اقدامی برخلاف مقتضای تشکیل وصلاحیت قانونی کمیسیون مذکور تلقی گردد ضمن آنکه همانگونه که در نامه شماره 10771/80 – 20/5/71 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بعنوان دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام گردیده اعضا کمیسیون ماده 5 در جلسه رسمی مورخ 3/10/70 ضمن تنفیذ اقدامات انجام شده براساس اختیارات حاصله از صورت جلسه شماره 100 با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان اعضا برای رسیدگی و کارشناسی کلیه موارد ارجاع شده به کمیسیون مفاد صورت جلسه شماره 100 را موضوعاً منتفی نموده اند و این در حالی است که مفاد صورت جلسه شماره 90 نیز قبلاً بوسیله مفاد صورت جلسه شماره 100 لغو و منتفی گردیده بود علیهذا با توجه به انتفا موضوع صورت جلسات شماره 90 و 100 تقاضای ابطال صورتجلسات مذکور و طرح مجدد آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی می باشد.
رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده 5 طی نامه شماره 5777/114 – 1/6/71 با ارسال تصویر صورت جلسه 210 کمیسیون ماده 5 مورخ 1/6/71 لغو مفاد صورت جلسه های 90 و 100 کمیسیون مذکور را به هیات عمومی دیوان اعلام داشته اند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام والمسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
شکوائیه به لحاظ انتفاء موضوع قابل طرح درهیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
----------------------------------
جمهوری اسلامی ایران
شهرداری تهران
بسمه تعالی
عروج ملکوتی روح خدا بر امت اسلام تسلیت باد
صورت جلسه شماره 90 مورخ 11/4/68 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری
بمنظور جلوگیری از تراکم پرونده و همچنین جهت تسهیل بر امور متقاضیان اختیاراتی بشرح زیر به شهردار تهران (دبیر کمیسیون ماده 5) داده می شود.
1 _ تصویب کلیه طرحهای اجرائی گذرها که براساس عرض مندرج در طرح تفصیلی و با رعایت مسائل اجرائی و حقوق مکتسبه تهیه شده و نسبت به خطوط طرح تفصیلی جابجایی دارد.
2 _ ایجاد و تغییر محل یا تقلیل عرض گذاریهای طرح تفصیلی یا اجرائی و یا ثبتی تا حد گذرهای بعرض 20 متر یا کمتر از آن .
3 _ تصویب طرحهای تفکیکی یا مجتمع های مسکونی سرانه های شهرسازی مصوبه و ضوابط و کاربریهای طرح تفصیلی درآن رعایت شده باشد تا مساحت 30000 متر مربع .
4 _ اختیارات تصمیم گیری نسبت به ارتفاع بیشتر از مقررات ملاک عمل از نظرهماهنگی با مجاورین و عوارض زمین با حفظ تراکم طرح تفصیلی.
5 _ تعیین محل استقرار ساختمانها با حفظ تراکم مجاز سطح اشغال مجاز و رعایت حقوق پلاکهای مجاور از قبیل نور, هوا و دسترسی و غیر…
6 _ تصمیم گیری در مورد ؟؟؟ فضای سبز که طبق مصوبات ؟؟ آنها پروانه صادر شده باشد و اجرای طرح براس پلاکهای مجاور با عنایت به بخشنامه شماره 51766/20473/410 مورخ 7/11/65 با اشکال مواجه میگردد.
7 _ تصمیم گیری در مورد اراضی دارای کاربریهای مختلف که در ارتباط با پروژه های واگذاری حاکم شرع به تصویب رسیده اند تا مساحت حداکثر 2000 مترمربع.
سید مرتضی طباطبایی
قائم مقام وزیر کشور و سرپرست شهرداری تهران
و دبیر کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
97
تاریخ تصویب :
1371/06/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :