جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اولین حکم مذکوردرماده 723 قانون آئین دادرسی مدنی همان حکمی است که بدوابرله مدعی صادرمی شودوفسخ آن درمراحل بعدی درصورتی که حکم اخیرهم بر له اوباشدتاثیرنخواهدداشت .
حکم شماره 846-4/5/19شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
846
تاریخ تصویب :
1319/05/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :