جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ12/10/67 شماره دادنامه94 کلاسه پرونده66/42
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای علی محمد سازگار زاده سخویدی .
طرف شکایت . معاونت عمرانی و دفتر فنی استانداری تهران.
موضوع شکایت و خواسته . ابطال بخشنامه 2168 د ب _ 26/3/62 معاونت امور عمرانی و بخشنامه 6438 – 26/6/64 دفتر فنی .
مقدمه و گردشکار. شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است : شورای عالی شهرسازی در مصوبه مجلس 22/1/66 خود ضابطه افراز و تفکیک باغات داخل در محدوده شهری را تعیین و میزان حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات داخل در محدوده شهری را در بند 1 ماده 3 مصوبه فوق 2000 متر مربع تعیین نموده است لیکن شهرداریها در مورد تقاضای تفکیک و افراز استناد بخشنامه 2168/دب مورخ 26/3/62 معاونت امور استانداری تهران و بخشنامه 6438 مورخ 26/4/64 دفتر فنی استانداری تهران که میزان حداقل تفکیک باغات داخل در محدوده شهری 10000 متر مربع تعیین شده نموده و از انجام امورمربوطه خودداری می کند لذاابطال بخشنامه های فوق مورد تقاضاست . سرپرست دفتر فنی و معاون امور عمرانی استانداری تهران در مقام پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته اند تفکیک بقطعات 10000 متر مربعی در جهت حفظ باغات می باشد و این موضوع با توجه به شرایطی اقلیمی استان تهران کاملاتوجیه پذیرفته بوده علیهذا همیشه رضایت مالک مدنظر بوده از جمله در همین مورد مالکین توافق نموده اند که از تفکیک باغ به قطعات 2000 متر مربعی صرفنظر نمایند مشروط بر اینکه در قسمتی از باغ که فاقد درخت می باشد برای 11 نفر از شرکاه پروانه ساختمانی صادر گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام والمسلمین حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
صرفنظر از اینکه مخالفت بخشنامه با مصوبه مورد ادعا از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست با توجه به رای صادره از هیات عمومی بشماره 197 مورخ 3/9/66 مبنی بر اینکه بند 1 ماده 3 ضوابط و مقررات شهرسازی مصوب جلسه 22/1/62 شورای عالی شهرسازی باعتبار خلاف موازین شرع بودن ابطال شده بنابراین موردی برای طرح بخشنامه های مزبور در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
94
تاریخ تصویب :
1367/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :